Gwarancja, reklamacje

Dziękujemy za zakup w naszej firmie !
 
Na nasze produkty udzielamy 12 miesięcznej gwarancji.
Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:
 
Jak zareklamować produkt?
 
1. Wypełnij poniższy formularz reklamacyjny. Reklamacji bez załączonego formularza lub z błędnie wypełnionym drukiem niestety nie możemy przyjąć.
2. Wyślij reklamowany produkt razem z formularzem na adres: Dystrybucja MIKONE ul. Kwitnących kwiatów 6, 05-503 Baszkówka
Data zakupu: ………... 
Imię i Nazwisko/Firma:…………………………………………………………………………………
Adres:……………………………………………………………………………………………………
Telefon:…………………………………………………………………………………………………
Email:……………………………………………………………………………………………………
Numer zamówienia:…………………………………………………… 
Numer faktury VAT:………………………………………………………………… 
Opis usterki…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
 
Podpis klienta
 
GWARANCJA NA BETERIE W URZĄDZENIACH WYNOSI 3 MIESIĄCE
1 Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane w możliwie krótkim terminie, przy czym czas ten nie powinien być dłuższy niż 14 dni roboczych.
2 W razie, gdy naprawa wiązać się będzie ze sprowadzeniem części powyższy termin może być przedłużony do 30 dni roboczych.
3 Naprawom gwarancyjnym nie podlegają urządzenia które:
 - zostały uszkodzone mechanicznie
 - zostały zalane przez środki myjące, pod dużym ciśnieniem wody (w tym myjnie wysokociśnieniowe)
 - uległy uszkodzeniu pod wpływem wysokich lub niskich napięć
 - były użytkowane w sposób niewłaściwy lub niezgodny z instrukcją obsługi urządzenia
 - zostały uszkodzone w wyniku stosowania zasilania o parametrach innych niż wymienione w instrukcji
 - zostały zmodyfikowane w jakikolwiek sposób (dotyczy również przeróbek instalacji)
4 Gwarancją nie są objęte:
 - użytkowania produktu niezgodnie z przeznaczeniem.
 - działania sił zewnętrznych. (wyładowania atmosferyczne, powodzie itp..)
 - celowego uszkodzenia produktu.
5 Wszelkie ślady wykonywania napraw i przeróbek produktu przez osoby nieupoważnione powodują, że gwarancja przestaje obowiązywać.
6 W przypadku usterki niemożliwej do usunięcia, wadliwy towar zostanie naprawiony poprzez wymianę. 
7 W przypadku braku możliwości wymiany produktu na ten sam typ/model dokonana zostanie wymiana na produkt o nie gorszych parametrach funkcjonalnych.